Algemene voorwaarden

 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Verkoper.
  • Verkoper: Supervivo Megastore S.L., de eigenaar van Personata.be.
  • Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.
  • Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van de overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en overeenkomsten Alle aanbiedingen op Personata.be zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Verkoper de bestelling van de Koper bevestigt. De Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product of de Dienst.
 4. Prijzen Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief belastingen en andere heffingen van welke aard dan ook, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 5. Betaling Betaling kan plaatsvinden via Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, Sofort en Klarna. Alle betalingen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is de Koper van rechtswege in verzuim.
 6. Levering en uitvoering Levering van producten en diensten gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Europese en Belgische wetgeving. In het geval dat levering niet mogelijk is, wordt de Koper hierover geïnformeerd.
 7. Herroepingsrecht De Koper heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product of de Dienst, in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving.
 8. Klachtenprocedure Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de Verkoper nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
 9. Privacy De Verkoper verbindt zich ertoe de gegevens van de Koper te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 10. Intellectueel eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten en Diensten, alsmede de ontwerpen, software, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, berusten uitsluitend bij de Verkoper of diens leveranciers.
 11. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de Verkoper, alsmede de schadevergoedingplicht, is in alle gevallen beperkt tot het maximum zoals voorgeschreven in de Europese en Spaanse wetgeving.
 12. Overmacht De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 13. Geschillen en toepasselijk recht Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Verkoper is Spaans recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Spanje.